Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

.KHTC

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- Địa chỉ: Tầng 2 (Khu Hiệu bộ)

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ

- Công tác xây dựng kế hoạch

+ Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm; phối hợp với các đơn vị trong trường để phân bổ tài chính và hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, các chỉ tiêu đã phê duyệt.

+ Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển Trường;

+ Phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch năm học của trường và của các đơn vị.

+ Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo quy định hiện hành;

+ Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

- Xây dựng văn bản quản lý, báo cáo tài chính, thống kê

+ Chủ trì, phối hợp xây dựng các văn bản quản lý điều hành công tác thu chi phù hợp với các văn bản quy định của nhà nước.

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất;

+ Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

- Công tác tài chính kế toán

+ Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn thu, làm thủ tục thanh toán, rút tiền qua ngân hàng và quản lý nguồn thu, công nợ.

+ Thực hiện, theo dõi dự toán các đơn vị, quản lý nguồn thu từ các hoạt động ngắn hạn, y tế, hội nghị, hội thảo, tài trợ và công tác kế toán thanh toán tiền mặt, công nợ;

+ Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo, thu khác, quản lý, in, cấp phát, quyết toán biên lai và công tác kế toán vật tư, tài sản;

+ Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động đào tạo liên kết nước ngoài, thu khác.

+ Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ của Trường;

+ Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành;

+ Quản lý, theo dõi và đầu tư cơ sở vật chất; lưu trữ sổ sách, chứng từ tài chính, kiểm tra theo dõi tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản, vật tư thiết bị của Nhà trường;

+ Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác;

+ Quản lý, theo dõi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp;

+ Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh toán, rút tiền kinh phí tại kho bạc và quản lý, thực hiện công tác theo dõi đề tài nghiên cứu khoa học;

- Công tác kiểm soát nội bộ, công khai tài chính

+ Thực hiện kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện các các sai sót để khắc phục kịp thời trong công tác quản lý tài chính;

+ Thực hiện công khai tài chính và kiểm toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với phòng Quản trị và Phục vụ và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

3.1. LÃNH ĐẠO  PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

3.2.  DANH SÁCH PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 


Các bài liên quan