Đào tạo

Ngày 09-04-2019

Các văn bản liên quan đến đào tạo

1. VỀ TUYỂN SINH

- Thông tư 07/2019/TT-BBLĐTBXH ngày 07/3/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

- Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

2. VỀ ĐÀO TẠO

- Hướng dẫn số 533/HD-CĐYT ngày 09/8/2019 về việc quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên 

- Thông tư 09/2017/BLĐTBXH ngày 13/3/2017 về việc Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

- Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 về việc Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 về việc Quy định việc xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về áp dụng đào tạo trong chương trình giáo dục nghề.

- Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 về việc Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

- Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 về việc Quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNG

- Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 về việc Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

- Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 về việc Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

- Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 về việc Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

- Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 về việc Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

- Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 về việc Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 về việc Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

3- DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC CHUNG BẮT BUỘC

- Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 về việc ban hành chương trình môn học tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về việc quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về việc ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục Thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục Chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

4- VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ 

 -  Quy định về công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên  ( Kèm theo mẫu đơn đề nghị chỉ sửa lại bằng tốt nghiệp/ cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc )  

Các bài liên quan