Đào tạo

Ngày 18-04-2019

Danh sách công nhận tốt nghiệp các khóa

1. Quyết định số 522/QĐ-CĐYT ngày 17/9/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy (Khóa học 2015 -2018) - CD9 ;

2. Quyết định 281/QĐ-CĐYT ngày 18/6/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng (Liên thông vừa làm vừa học) ; Quyết định 283/QĐ-CĐYT ngày 18/6/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh (Liên thông vừa làm vừa học) ; Quyết định 282/QĐYT ngày 18/6/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Dược (Liên thông vừa làm vừa học) ;

3. Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp các lớp CĐĐD10 - Khóa học 2016 -2019 ;

4. Danh sách Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp - Khóa học 2016 -2019 ;

5. Danh sách Sinh viên khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp, các lớp CĐĐD9 - Khóa học 2015 - 2018

6. Danh sách công nhận tốt nghiệp Y sỹ 10A

7. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp Liên thông trình độ Trung cấp (Văn bằng 2 Trung cấp) ngành Dược (Khóa học: 2018 - 2019)

8. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp Liên thông trình độ Trung cấp (Văn bằng 2 Trung cấp) ngành Điều dưỡng (Khóa học: 2018 - 2019)

9. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp Liên thông trình độ Trung cấp (Văn bằng 2 Trung cấp) ngành Y sỹ (Khóa học: 2018 - 2019)

Các bài liên quan