Giới thiệu

Ngày 06-09-2022

.

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

- Địa chỉ: Tầng 4 (Khu Hiệu bộ)

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

 Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập, việc tổ chức, thực hiện công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và tổ chức các hoạt động dịch vụ thông tin.

2.2. Nhiệm vụ

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên:

+ Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, tổ chức và quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp; Thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài các cấp do Trường quản lý; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường và các hội nghị, hội thảo khoa học liên kết giữa Trường với các đối tác khác;

  + Hoàn thiện hệ thống văn bản về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế:

+ Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm; Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu của nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản đã ký kết; Tư vấn cho Hiệu trưởng tiến hành các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài;

+ Phối hợp với phòng Công tác Học sinh sinh viên, phòng Tổ chức hành chính, phòng Đào tạo quản lý lưu học sinh nước ngoài, cán bộ nước ngoài sang làm việc tại Trường;

+ Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính theo dõi quản lý đoàn vào và đoàn ra theo quy định; làm thủ tục mời và visa nhập cảnh cho khách quốc tế;

+ Tổ chức dịch các văn bản, tài liệu hợp tác quốc tế của Trường từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại.

+ Tư vấn, hỗ trợ thông tin về các quan hệ hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ;

+ Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường;

+ Hoàn thiện hệ thống văn bản về quan hệ hợp tác quốc tế của Trường.

- Chủ trì phát triển chương trình đào tạo của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các bộ môn hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông (PR) quảng bá hình ảnh Nhà trường. Phụ trách nội dung thông tin và hình ảnh trên website Nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng đề xuất quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT của Trường:

+ Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT của Trường;

+ Hỗ trợ các đơn vị khai thác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý; trong việc triển khai các chương trình bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị quản lý các phòng máy CNTT, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên toàn Trường.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức và khai thác hiệu quả hệ thống mạng nội bộ và mạng internet của Trường:

+ Xây dựng và triển khai việc quản lý các cơ sở dữ liệu quan trọng của Trường và các đơn vị trong Trường;

+ Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả mạng nội bộ, mạng internet của Trường; Quản trị Website của đơn vị cũng như các phần mềm quản lý để phục vụ  công tác điều hành quản lý chung của đơn vị.

+ Chủ trì việc số hoá giáo trình và phương thức khai thác dữ liệu, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý nhằm khai thác có hiệu quả thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

3.1. Lãnh đạo phòng

 
   

 

 

 


ThS. Trần Văn Lợi

Trưởng phòng

Điện thoại: 0915145268

Email: loicdyttn@gmail.com

 

3.2. Danh sách cán bộ/giảng viên phòng

 

STTHọ và tên


Chức vụ


SĐT


Mail

1

Nguyễn Hùng Cường

Cán bộ phòng

0912266076

cuongcisco@gmail.com

2

Phạm Thị Việt Hà

Cán bộ phòng

0975904902

viethagermantn@gmail.com

3

Nguyễn Văn Ngân

Cán bộ phòng

0352222888

nganvn68@gmail.com

4

Văn Tiến Trung

Cán bộ phòng

0986821587

trungcdy91@gmail.com

5

Dương Thị Tố Anh

Cán bộ phòng

0975062299

toanh.sb@gmail.com

6

Vũ Thị Hồng Nhung

Cán bộ phòng

0328944333

hongnhung.cdyttn@gmail.com

Các bài liên quan