Giới thiệu

Ngày 17-08-2020

.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

- Địa chỉ (theo vị trí của phòng/bộ môn): Tầng 2,3, nhà Hiệu bộ, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

1.2. Lịch sử thành lập

Phòng Đào tạo tiền thân là phòng Giáo vụ của trường Trung học Y tế Thái Nguyên, được thành lập năm 1992 với nhiều chức năng nhiệm vụ bao gồm quản lý đào tạo kiêm nhiệm cả công tác quản lý học sinh. Đến năm 2006 cùng với sự lớn mạnh của nhà trường nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, thực hiện Đề án về cơ cấu tổ chức của Trường được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt năm 2006, phòng Đào tạo đã kiêm nhiệm thêm các chức năng, nhiệm vụ mới là quản lí khoa học công nghệ, quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn trong tuyển sinh, hợp tác khoa học với các cơ sở khoa học khác và hợp tác quốc tế. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, phòng đổi tên là phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - Quan hệ quốc tế.

  Từ năm 2018 đến nay, quy mô đào tạo cũng như các ngành đào tạo của trường tăng lên, phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - Quan hệ quốc tế được tách ra thành các phòng ban riêng biệt là phòng Đào tạo, phòng Khoa học công nghệ, phòng Khảo thí và Trung tâm tư vấn với các chức năng nhiệm vụ cụ thể. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, phòng Đào tạo đã và đang đóng góp công sức vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh Thái Nguyên, góp phần xây dựng Nhà trường trở thành mô hình tiêu biểu cho giáo dục của tỉnh Thái Nguyên. 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

-  Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường.

-  Giúp Ban Giám hiệu trong việc xây dựng và chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo, kế hoạch xây dựng phát triển trường.

2.2. Nhiệm vụ

- Xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng năm học. Kết hợp với các bộ môn để xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy.

- Thực hiện nội dung công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, công nhận và thực hiện các thủ tục cấp bằng tốt nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kiểm tra các khâu trong suốt quá trình. Thực hiện các công việc giáo vụ, công tác lưu trữ, cấp phát văn bằng chứng chỉ đúng quy định hiện hành. Cập nhật thông tin về kết quả học tập, tuyển sinh và các thông tin liên quan đến quá trình đào tạo  lên vebsite Nhà trường.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

3. Danh sách viên chức phòng đào tạo

3.1. Lãnh đạo phòng

 

 

 

 


 

 

 

 

ThS. Phan Thanh Ngọc

Phó trưởng phòng

 

Email: phanthanhngoc1980@gmail.com

 

 

 

3.2. Danh sách cán bộ giảng viên phòng


Các bài liên quan