Tin tức & Sự kiện

Ngày 18-08-2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 01 NĂM 2016

 

   UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

          Số: 951/TB- CĐYT                                 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                       Thái Nguyên, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển Nguyện vọng bổ sung đợt 1

 Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2016

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được bổ sung sửa đổi bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2016 ngày 15/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào các ngành đào tạo cao đẳng chính quy của Trường năm 2016 như sau:

1. Đối tượng:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Đối với thí sinh sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2016, không được có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

2. Chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 

1

 

CĐ Điều dưỡng

 

 

C720501

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D08)

 

715

 

2

 

CĐ Hộ sinh

 

C720502

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D08)

 

472

 

3

 

CĐ Dược

 

C900107

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D08)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D07)

 

540

3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Nhận ĐKXT từ 21/8 đến 31/8/2016, công bố kết quả trúng tuyển trước 4/9/2016.

4. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

 

- Nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ:

Phòng ĐT - KHCN - QHQT, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Phường Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:  02803 648599 - 02803 846105

Email: pdaotaocdyttn@gmail.com

Website: www.caodangytethainguyen.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Website Trường;

- Lưu: VT- ĐT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                  HIỆU TRƯỞNG

                          

                        (Đã ký)

 

                TS. Hoàng Anh Tuấn

Các bài liên quan