Đảng Đoàn thể

Ngày 14-06-2024

Quy định mới về thi đua, khen thưởng và sáng kiến tỉnh Thái Nguyên năm 2018

29/07/2018 | 11:04

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND Quy định về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên ngày 11/6/2018, Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 15/8/2017.

Hội nghị học tập Nghị quyết số 03-NQ/TU

17/11/2016 | 10:39

Hội nghị học tập Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Xây dựng và phát triển TPTN, giai đoạn 2016 - 2020” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

17/05/2016 | 09:38

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

24/12/2014 | 10:22

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhà trường tiếp tục giữ vững chất lượng đào tạo, đổi mới trong công tác quản lý, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đề ra.

Trang 1/1 <1>