Học sinh Sinh viên

Ngày 01-07-2013

Quy chế học sinh - sinh viên

Bao gồm một số văn bản quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh sinh viên (HSSV), nội dung công tác HSSV, hệ thống tổ chức quản lý công tác HSSV, khen thưởng và kỷ luật đối với HSSV. Các quy chế này áp dụng đối với HSSV thuộc hệ đào tạo tại trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên

- Quy chế Công tác Học sinh sinh viên hệ chính quy năm học 2018 -2019 ;

- Thông tư số 17/2017/BLĐTBXH ngày 30/6/2017 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ;

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC này 16/6/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Các bài liên quan