Lịch giảng khóa Cao đẳng chính quy khóa 2017 - 2020 - Học kỳ II

Bao gồm các lớp: Cao đẳng Điều dưỡng: CD11A1 - CD11A5; Cao đẳng Dược: CD7D1 - CD7D4; Cao đẳng Hộ sinh: CD7H1);

Lịch giảng khóa Cao đẳng chính quy khóa 2017 - 2020 - Học kỳ II   (Cao đẳng Điều dưỡng: CD11A1 - CD11A5; Cao đẳng Dược: CD7D1 - CD7D4; Cao đẳng Hộ sinh: CD7H1):

Các bài liên quan