Sự kiện nổi bật

Ngày 26-01-2021

Khai mạc Đại hội Đảng XIII

Hoài Thu Hiếu CôngSơn Hà Thứ ba, 26/1/2021 06:58 (GMT+7)Zing.vn: Đại hội Đảng lần thứ XIII khai mạc sáng 26/1, bắt đầu chương trình làm việc chính thức đến ngày 2/2. Gần 1.600 đại biểu dự đại hội.
 • Đoàn kết thống nhất trong Đảng

  Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh một trong những bài học kinh nghiệm rút ra là chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

  “Thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư; đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân”, ông nói.

 • Đã lập 36 đoàn kiểm tra

  Đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và tạo sự chuyển biến rõ rệt. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã lập 36 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư làm trưởng đoàn.

  Các đoàn đã kiểm tra 110 lượt tổ chức đảng, trong việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xem xét thi hành kỷ luật với 10 tổ chức đảng, 52 cán bộ đảng viên vi phạm, trong đó có những cán bộ chủ chốt, nắm giữ chức vụ cao, sĩ quan cao cấp. Một số trường hợp phải xử lý hình sự, dư luận quan tâm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

  Về công tác phòng chống tham nhũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ đạo, chỉ thị về công tác này. Từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế, xã hội về lĩnh vực này, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

  Ảnh: Như Ngọc.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 1
 • Triển khai Nghị quyết Đại hội XII với cách làm mới

  Mở đầu bài phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng năm qua do ảnh hướng của dịch Covid-19.

  Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, trong đó có tình hình Biển Đông. Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, các vấn đề về an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự phát triển của nước ta, biến đổi khí hậu, thiên tai gây thiệt hại nặng nề.

  Song, trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội XII đề ra và đạt được nhiều thành tích quan trọng.

  Kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Thường trực Ban Bí thư nói tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội XII với cách làm mới, toàn diện, hiệu quả hơn. Ban Chấp hành Trung ương đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

 • Báo cáo kiểm điểm của lãnh đạo khóa XII

  Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

  Ảnh: VTV.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 2
 • 215 điện mừng gửi tới Đại hội Đảng XIII

  Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn thư ký Đại hội, đọc thông báo về thư, điện chúc mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội.

  Theo bà Nguyễn Thanh Hải, trong suốt 35 năm đổi mới, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, làm sâu sắc mối quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân cánh tả, đảng cầm quyền, tham chính và các chính đảng khác trên thế giới. Đại hội XIII của Đảng đã liên tục nhận được thư, điện chúc mừng của bạn bè quốc tế bày tỏ hợp tác, hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

  Đến ngày 22/1, Đại hội đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức trong khu vực và quốc tế; 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân từ 79 nước. Trong đó, có 5 điện mừng của đảng cộng sản cầm quyền và các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng; 25 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương; 33 điện mừng từ các nước châu Âu; 31 điện mừng từ các nước châu Mỹ; 11 điện mừng từ các nước Trung Đông, châu Phi; 76 điện mừng từ các tổ chức chính trị, hữu nghị, nhân dân…

 • "Nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới"

  Cuối bài phát biểu, Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng nhắc đến lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng, của Đảng, của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa”.

  Ông nhấn mạnh với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý Đảng hợp lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao.

  “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”, Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng trước khi kết thúc phần trình bày tại Đại hội.

 • Tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển bền vững đất nước

  Để thực hiện các mục tiêu văn kiện Đại hội XIII đề ra, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề đã đề ra 12 định hướng, trong đó có một số định hướng lớn, nổi bật, bao quát các vấn đề quan trọng của đất nước.

  Trước hết, đó là tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển bền vững đất nước; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường; cơ cấu lại nền kinh tế; chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số, xã hội số.

  Cùng với đó, đổi mới giáo dục và đào tạo, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; ứng dụng các kết quả của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  Tổng bí thư cũng nêu định hướng xây dựng con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, có chính sách thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác bền vững nguồn tài nguyên.

  Đặc biệt, Tổng bí thư lưu ý phải chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

  Bên cạnh đó, thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

  “Để thực hiện các định hướng nêu trên, cần nắm vững và xử lý tốt các quan hệ giữa ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và chính trị, giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”, Tổng bí thư nhìn nhận.

  Theo ông, Đại hội XIII là dấu mốc, bước chuyển quan trọng, là tiền đề cho nhiệm kỳ tiếp theo nên cần phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc, sự thống nhất của ý Đảng - lòng dân để đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

  Trong xây dựng Đảng, Tổng bí thư nhắc nhở phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, bảo vệ Đảng, không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

  Song song với đó, phải có cơ chế bảo vệ các cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức, quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

  Ảnh: Thuận Thắng.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 3

 • "Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác"

  Nội dung thứ ba được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày là phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo.

  Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến nhanh và khó lường, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

  Đó là tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; năm 2020 kinh tế suy giảm mạnh do tác động của dịch bệnh, thiên tai; tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao; hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nhà nước còn thấp…

  “Những thách thức ấy đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác”, Tổng bí thư chỉ ra.

  Ông cho rằng phải tiếp tục đổi mới trong giai đoạn tới. Theo đó, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

  Động lực, nguồn lực phát triển đất nước, theo Tổng bí thư, chính là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh toàn dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

  “Tập trung khơi đậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”, ông nói.

  Tổng bí thư cũng đề cập đến nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thành công trong xây dựng đất nước là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

  Thực hiện được những nhiệm vụ ấy, Tổng bí thư cho rằng “chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn thách thức để lập nên thành tích mới trong xây dựng đất nước”.

  Mục tiêu tổng quát được Tổng bí thư nhắc đến là nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Các nhiệm vụ này phải được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi. “Chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ cho nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc quan trọng của đất nước”, Tổng bí thư lưu ý.

  Các dấu mốc đó là đến năm 2025, Việt Nam thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

  Ảnh: Thuận Thắng.

  7.4_zing.jpg
  7.2_zing.jpg
  7.1_zing.jpg
 • 5 bài học để Đại hội thảo luận

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 5 bài học kinh nghiệm để Đại hội thảo luận.

  Một là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ thường xuyên. Kiên định vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên đổi mới phương thức xây dựng Đảng.

  Cùng với đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Tổng bí thư cũng lưu ý phải đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. “Công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt, tập trung xây dựng cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, Tổng bí thư quán triệt.

  Hai là trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thực sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  “Nhân dân là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ quyền lợi của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”, Tổng bí thư nêu rõ.

  Bài học thứ ba được ông đề cập là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng và hjiệu quả thực tế, tạo đột phá phát triển.

  Bốn là tập trung xây dựng đồng bộ thể chế để phát triển, đảm bảo hài hòa giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và chính trị…

  Năm là chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền tổ quốc; đảm bảo an ninh, an toàn để phát triển đất nước; xử lý đúng đắn, có hiệu quả, nắm bắt thời cơ, quan hệ với các nước lớn, phát huy hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của đất nước kết  hợp với sức mạnh của thời đại trong tình hình mới.

  “Năm bài học kinh nghiệm trên là cơ sở quan trọng để Đảng vận dụng, phát huy, phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng, tự tin vượt qua khó khăn thách thức và nhiệm vụ nặng nề khi bước vào khóa XIII”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

  Ảnh: Như Ngọc.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 1
 • 16 phút trước

  “Tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng từng bước được kiềm chế”

  Nội dung thứ hai được Tổng bí thư đề cập là tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm thực hiện đổi mới.

  Theo ông, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh và thiên tai, toàn Đảng, toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

  Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, nhiều khó khăn, yếu kém năm trước được tập trung giải quyết và có kết quả bước đầu; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương ngân sách được tăng cường; hiệu quả sử dụng ngân sách tăng lên…

  Đặc biệt, theo Tổng bí thư, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng, thực hiện trên toàn diện các mặt. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, thực hiện bài bản nên có kết quả rõ rệt.

  “Nhiều vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được nhân dân ủng hộ. Tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng từng bước được kiềm chế và ngăn chặn”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

  Trước tình hình thế giới và khu vực có diễn biến nhanh chóng và phức tạp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết Việt Nam đã tăng cường quốc phòng, xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

  “Uy tín, vị thế của Đảng và Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế”, ông nói.

  Trong diễn biến của dịch bệnh, khi kinh tế thế giới tăng trưởng âm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam cũng kịp thời kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

  “Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và lo an sinh xã hội. Đó là chưa kể chúng ta dồn dập đối mặt với thiên tai, bão lũ”, ông nói.

  Ông cho rằng những kết quả tích cực đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII đã tạo ra động lực, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vững vàng vượt qua thách thức trong giai đoạn mới.

  Đạt được kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, song Tổng bí thư nhấn mạnh nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 2
  khai mac dai hoi dang XIII anh 3

Quá trình chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XIII được tiến hành từ rất sớm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Với các dấu mốc quan trọng được đề ra trong văn kiện trình Đại hội, Tổng bí thư khẳng định điều này có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng bí thư nêu một số vấn đề chung, cơ bản, tập trung vào một số điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, quyết định.

Một là quá trình chuẩn bị các văn kiện. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII rất sớm. Ngay từ Hội nghị Trung ương 8 đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự.

Ba tiểu ban chuẩn bị văn kiện đã được thành lập, đó là Tiểu ban Văn kiện do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Để giúp việc cho các tiểu ban, Ban Bí thư đã quyết định thành lập các tổ biên tập và bộ phận giúp việc.

Theo Tổng bí thư, các tiểu ban đã khẩn trương xây dựng chương trình và kế hoạch làm việc sau khi được thành lập. Hơn 2 năm qua, các tiểu ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban, ngành tổ chức gần 60 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm và tổ chức 50 cuộc đi khảo sát thực tế để tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau khi công khai các dự thảo lấy ý kiến nhân dân, các tiểu ban văn kiện đã thu được 1.410 trang ý kiến đóng góp của nhân dân, qua đó tổng hợp bản tiếp thu gồm gần 200 trang.

Người đứng đầu Đảng khẳng định công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung, phương pháp.

Ảnh: VTV.

khai mac dai hoi dang XIII anh 1

Tổng bí thư trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

2 phút trước

“Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhất định sẽ lập nên kỳ tích mới”

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội Đảng XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Thủ tướng cho biết Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

“Đặc biệt, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực cách mạng để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới”, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng.

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng XIII

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

  Ảnh: VTV.

  2.1.jpg
  2.2.jpg
 • 0 phút trước

  Nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng XIII

  Đến dự khai mạc Đại hội Đảng XIII có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cùng nhiều nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, một số mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân dân, đại sứ các nước, đại diện thế hệ trẻ...

  Ảnh: VTV.

  1.5.jpg
  1.6.jpg
  1.7.jpg
 • 9 phút trước

  Các đại biểu dự phiên khai mạc

  Ảnh: TTXVN.

  vna_potal_lanh_dao_dang_nha_nuoc_du_khai_mac_dai_hoi_xiii_cua_dang_080156565_5254760.jpg
  vna_potal_1587_dai_bieu_chinh_thuc_du_dai_hoi_xiii_cua_dang_5254744.jpg
  vna_potal_1587_dai_bieu_chinh_thuc_du_dai_hoi_xiii_cua_dang_5254763_1_.jpg
 • 13 phút trước

  Đại hội bầu Đoàn chủ tịch gồm 17 người

  Tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 25/1, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, trong đó có 16 ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

  Đại hội cũng bầu Đoàn thư ký do ông Lê Minh Hưng (Chánh văn phòng Trung ương Đảng) làm Trưởng đoàn. Các ủy viên gồm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Tổng biên tập báo Nhân dân kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

  Ảnh: Thuận Thắng.

  1.8_zing.jpg
 • 23 phút trước

  Đại hội XIII sẽ đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới

  Nội dung Đại hội XIII tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

  Đại hội XIII sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Ngoài ra, Đại hội còn có nội dung về kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

 • 17 phút trước

  Đại hội XIII sẽ đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới

  Nội dung Đại hội XIII tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

  Đại hội XIII sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Ngoài ra, Đại hội còn có nội dung về kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

  Ảnh: Quỳnh Danh.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 1
 • 28 phút trước

  Việt Nam là 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất

  Tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn 2016-2019 (4 năm đầu của kế hoạch 5 năm) đạt trung bình 6,8%, cao hơn hẳn mức trung bình của 5 năm 2011-2015 (5,91%). Năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 2,91% do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng dương, thuộc hàng cao nhất thế giới.

  Theo đánh giá của IMF, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế nước ta đạt 1.050 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD. Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN.

  Tạp chí The Economist tháng 8/2020 xếp Việt Nam trong nhóm 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới.

  Đồ họa: Nguyên Anh.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 2
 • 39 phút trước

  Hơn 1.000 đại biểu có trình độ thạc sĩ trở lên

  Theo thông tin từ Ban Tổ chức Trung ương về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của  1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, có 1.067 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 người là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%).

  Dự Đại hội có 222 đại biểu là nữ (chiếm 13,99%); 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%). Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, người cao tuổi nhất 77, người thấp tuổi nhất 34.

  Trong số 1.587 đại biểu, 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi. Đại hội XIII có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu và 191 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên Trung ương khóa XII.

  Đồ họa: Phượng Nguyễn.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 3
 • 51 phút trước
  Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng Truyền thông quốc tế nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2020 cũng như vai trò quan trọng của Đại hội đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam nhiều năm tới.
 • 53 phút trước

  Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII

  Tại phiên trù bị ngày 25/1, Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử.

  Trả lời báo chí trước thềm Đại hội XIII, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết quy chế bầu cử Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản.

  Đó là quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

  Quy chế nêu rõ việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp. Việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại hội trường và phòng họp của Đoàn đại biểu.

  Ảnh: Thuận Thắng.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 4
 • 1 giờ trước

  Gần 1.600 đại biểu dự phiên trù bị ngày 25/1

  Trước phiên khai mạc một ngày (sáng 25/1), Đại hội XIII họp phiên trù bị để hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc, bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký.

  Trước giờ bắt đầu phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

  Ảnh: Thuận Thắng.

  khai mac dai hoi dang XIII anh 5

Các bài liên quan