Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 16-07-2024

Nghị định về quy định tinh giảm biên chế

21/08/2023 | 13:59

Nghị định về quy định tinh giảm biên chế

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU

05/04/2021 | 20:42

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘI SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP

05/04/2021 | 20:41

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘI SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2018/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

05/04/2021 | 20:38

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Hướng dẫn số 533/HD-CĐYT ngày 09/8/2019 về việc quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

02/11/2019 | 17:03

Danh sách đề xuất đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

21/10/2019 | 11:04

Lịch giảng khóa Cao đẳng chính quy khóa 2018 - 2021 - Học kỳ II

23/05/2019 | 15:37

Bao gồm các lớp: Cao đẳng Điều dưỡng:CD12A1 - CD11A4; Cao đẳng Dược: CD8D1 - CD8D2; Cao đẳng Hộ sinh: CD8H1;

Lịch giảng khóa Cao đẳng chính quy khóa 2017 - 2020 - Học kỳ II

23/05/2019 | 15:34

Bao gồm các lớp: Cao đẳng Điều dưỡng: CD11A1 - CD11A5; Cao đẳng Dược: CD7D1 - CD7D4; Cao đẳng Hộ sinh: CD7H1);

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

17/05/2016 | 09:56

Nghị định của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

17/05/2016 | 09:52

Trang 1/2 <12>