Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Truyền nhiễm

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

BSCKII.Hoàng Việt Ngọc

Trưởng bộ môn

0915247272

hoangvietngoccdyttn@gmail.com

2

ThS.Phùng Thị Tuyết Nga

Giảng viên

0986790537

phungtuyetnga77@gmail.com

3

CN.Lương Thị Lan Phương

Giảng viên

0973471425

lanphuongcdy@gmail.com

4

BS.Mưu Thị Lệ

Giảng viên

0374677791

lemuu86@gmail.com

Các bài liên quan