Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Nhi

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Đào Minh Tuyết

Trưởng bộ môn

0963803858

 minhtuyettn@gmail.com

2

CN.Lê Thị Hoa

Phó bộ môn

0379511478

 lehoacdy@gmail.com

3

ThS.Hoàng Thị phương Thanh

Giảng viên

0963810855

 hoangphuongthanh2601@gmail.com

4

ThS.Hoàng Thị Đàn

Giảng viên

0374687734

 hoangdan@gmail.com

5

BS.Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

0862888962

 Nguyenhoa41b@gmail.com

6

BS.Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

0914436000

 hongcdy@gmail.com

7

ThS.Chu Thị Thùy Linh

Giảng viên

0972090267

 linhcdytn@gmail.com

Các bài liên quan