Giới thiệu

Ngày 25-08-2017

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ


1. Chức năng:

- Giúp hiệu trưởng trong việc quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng vào công tác đào tạo, lao động sản xuất, phục vụ đời sống.

- Đề xuất việc tổ chức thực hiện các dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế và trong nước.

- Tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ,  đào tạo kết hợp với lao động, sản xuất, dịch vụ.

 - Giúp hiệu trưởng trong việc hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và giải quyết việc làm sau đào tạo.

 - Đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo.

2. Nhiệm vụ: 

a. Quản lý khoa học:

- Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học của trường;

- Tổng hợp đề tài và sáng kiến cải tiến của cán bộ, giảng viên;

- Quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

- Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo, đề nghị khen thưởng về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định;

- Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Tổ chức đánh giá  trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; thẩm định các tài liệu biên dịch từ tiếng nước ngoài dung làm bài giảng, giáo trình tham khảo cho giảng viên.

- Quản lý nội dung trang thông tin khoa học công nghệ trên website của trường và lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường;

- Số hóa các công bố khoa học trong toàn trường.

b. Chuyển giao công nghệ:

- Tổ chức chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học ra thực tiễn;

- Đề xuất tham gia các dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ;

- Tổ chức giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học mới cho cán bộ, giáo viên của trường;

- Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề;

- Phối hợp tham gia và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học với các đơn vị khác ở trong và ngoài nước.

c. Hợp tác quốc tế:

- Thực hiện các thủ tục cho các đoàn khách quốc tế đến trường và các đoàn của trường đi công tác nước ngoài;

- Phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học;

- Xây dựng các đề án, văn bản chương trình hợp tác, liên kết; tham gia triển khai các dự án hợp tác quốc tế;

- Đầu mối tiếp xúc với đối tác nước ngoài, chuẩn bị các nội dung văn bản hợp tác; tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác; quản lý tài liệu, văn bản thỏa thuận quốc tế; đưa đón khách quốc tế;

- Đầu mối liên hệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế;

- Giúp đỡ, tư vấn cán bộ giảng viên công bố khoa học quốc tế;

- Dịch các văn bằng, tài liệu do trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, phục vụ công tác đối ngoại của cán bộ, giáo viên và của nhà trường;

- Biên tập nội dung website tiếng Anh của trường;

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHOA QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Trần Văn Lợi

Giảng viên

 

  loicdyttn@gmail.com

2

ThS.Phạm Thị Việt Hà

Giảng viên


  hatienganh@gmail.com

Các bài liên quan