Giới thiệu

Ngày 25-08-2017

Phòng Thanh tra - Pháp chế

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 

1. Chức năng:

-  Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện Luật giáo dục và các văn bản quy định trong các hoạt động đào tạo, thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát (gọi chung là thanh tra) việc thi hành pháp luật trong nhà trường.

-  Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, thanh tra các hoạt động đào tạo và các hoạt động của nhà trường, để đảm bảo các hoạt động ổn định và hiệu quả.

-  Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo vệ tài sản của nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý hiệu quả các hoạt động của nhà trường, tiếp nhận và xử lý các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đào tạo.

 2. Nhiệm vụ:

 - Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong nhà trường.

 - Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện về giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, quy chế làm việc và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

 - Giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng chống cháy nổ, chống lãng phí theo quy định của pháp luật: thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Tiếp công dân, tư vấn giúp Hiệu trưởng giải quyết các khiếu  nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của nhà trường theo quy định pháp luật.

- Thiết lập và thường xuyên cải tiến quy trình giải quyết công việc tại phòng theo hướng phục vụ nhanh và hiệu quả.

 - Thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của nhà trường.

 - Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị vận dụng các quy định pháp luật về giáo dục.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC THANH TRA - PHÁP CHẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

TS.Nông Thị Tuyến

Phó trưởng phòng

0977750819

tuyennong76@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Anh Tú

Giảng viên

0985999119

  nguyenanhtucdyttn@gmail.com

3

ThS. Phạm Thị Thủy

Giảng viên

0985059747

  phamthuycdyttn@gmail.com

STT

Họ và tên

 

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

TS.Nông Thị Tuyến

Tiến sỹ

Phó phòng

0977750819

tuyennong76@gmail.com

2

ThS.Nguyễn Anh Tú

Thạc sỹ

 

Giảng viên

0985999119

nguyenanhtucdyttn@gmail.com

Các bài liên quan