Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Ngoại ngữ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ/ 
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Hoàng Thị Thu Hoài

Trưởng BM

0984031374

thuhoaicdyttn@gmail.com

2

ThS.Cầm Thị Kiều Anh

Giảng viên

0965201272

camkieuanh77@gmail.com

3

ThS.Nguyễn Thị Mai Lương

Giảng viên

0346117566

mailuongcdy@gmail.com

4

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Giảng viên

0979408579

ngocthuycdytn@gmail.com

Các bài liên quan