Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Tin học

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ/
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Hoàng Thị Kim Oanh

Trưởng BM

0912240386

oanhcdyt@gmail.com

2

CN.Nguyễn Ngọc Chiến

Giảng viên

0977813352

chiencdyttn@gmail.com

3

ThS.Trần Thu Thủy

Giảng viên

0976686818

kienthuytn@gmail.com

Các bài liên quan