Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Vi sinh ký sinh trùng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ/
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

CKI.Đào Thị Huệ

Phó trưởng BM

0982846724

daohue1971@gmail.com

2

BS.Nguyễn Thị Hà Giang

Giảng viên

0382731741

giangnguyen.30313@gmail.com

3

BS.Lê Thị Huyền Trang

Giảng viên

0374692730

huyentrang141089@gmail.com

4

ThS.Đinh Đức Thọ

Giảng viên

0976528284

thodinh86@gmail.com

Các bài liên quan