Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng - An ninh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: GDTC, GDQP và AN

- Địa chỉ: Khu tập thể cán bộ giáo viên, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

- Điện thoại: 0975.061.904

1.2. Lãnh đạo bộ môn

1.3. Lịch sử thành lập   

Quyết định thành lập bộ môn có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2013, tách từ bộ môn Khoa học cơ bản

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường về định hướng, tổ chức, quản lý và tiến hành công tác giảng dạy môn học Giáo dục thể chất theo, và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo nội dung chương trình của Bộ lao động & Thương binh và điều kiện cụ thể của nhà trường

2.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của trường.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu của bộ môn và cá nhân trong bộ môn.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của bộ môn và cá nhân bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và công tác chuyên môn; quản lý tài sản trang thiết bị của Bộ môn.

- Tham gia công tác tuyển sinh của trường, công tác tự đánh giá trong phạm vi bộ môn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH


Các bài liên quan