Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

Bộ môn Giải phẫu sinh lý

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị:BỘ MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ

- Địa chỉ: Tầng 3, Giảng đường A, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

1.2. Lãnh đạo bộ môn:

1.3. Lịch sử thành lập  

Tiền thân của bộ môn là Bộ môn Y học cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu của thực tế trong chăm sóc sức khỏe  cho nhân dân và thực hiện đề án nâng cấp trường, năm 2016, bộ môn tách ra với tên gọi đến nay là Bộ môn Giải phẫu sinh lý.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2.2. Nhiệm vụ

- Giảng dạy Giải phẫu sinh lý cho các đối tượng trung cấp, cao đẳng hệ chính qui và liên thông chuyên ngành Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, y tế thôn bản, nhân viên chăm sóc sức khỏe, đào tạo không liên tục.

- Giảng dạy Sinh lý bệnh cho các đối tượng cao đẳng hệ chính qui và liên thông chuyên ngành Điều dưỡng, Hộ sinh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ


Các bài liên quan