Giới thiệu

Ngày 26-08-2017

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  TIN HỌC

 

1. Chức năng:

              - Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo về Anh văn, Tin học các trình độ A, B, C tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tại trường.

              - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học cho sinh viên theo quy định về chuẩn đầu ra.

              - Xây dựng kế hoạch năm cho trung tâm.

2. Nhiệm vụ:

              - Phối hợp với các bộ môn để triển khai thông tin đào tạo, nội dung đào tạo, chế độ ưu đãi học phí đến tất cả HSSV của nhà trường.

              - Lên kế hoạch trong công tác tuyển sinh các đối tượng học viên trong và ngoài trường.

              - Tổ chức các đợt thi cấp chứng chỉ quốc gia Tin học; Anh văn các trình độ

              - Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trường.

              - Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  TIN HỌC


Các bài liên quan