Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

Bộ môn Mác - Lênin

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN MÁC - LÊNIN

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: BỘ MÔN MÁC -LÊNIN

- Địa chỉ: Tầng 1, Ký túc xá nhà A, Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên

- Điện thoại:  0966222868

1.2. Lãnh đạo bộ môn

1.3. Lịch sử thành lập   

Bộ môn Mác - Lênin được tách từ Bộ môn Khoa học cơ bản. Thành lập theo Quyết định số 1217 ngày 12 tháng  9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Giảng dạy Chính trị, pháp luật trong nhà trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

2.2. Nhiệm vụ

- Giảng dạy các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật cho các đối tượng sinh viên Cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông, trung cấp nghề…

- Giảng dạy, giáo dục chương trình chính trị đầu khóa học, tuần công dân học sinh sinh viên đầu năm theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của nhà trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN MÁC - LÊNIN


Các bài liên quan