Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng - An ninh

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

CN.Nguyễn Đắc Lâm

Phó trưởng BM

0975.061.904

daclamtn86@gmail.com

2

CN.Nguyễn Khắc Hoạch

Giảng viên

0983.217.125

khachoach125@gmail.com

3

CN.Trần Tuấn Đạt

Giảng viên

0359.980.962

tuandatqs@gmail.com

4

CN.Ngô Minh Đức

Giảng viên

0973.880.587

conictn18@gmail.com

5

CN.Nguyễn Văn Sơn

Giảng viên

0988.131.511

sonhoangcdydt@gmail.com

6

CN.Nguyễn Hải Vũ

Giảng viên

0369.312.999

haivu301091@gmail.com

7

CN.Văn Tiến Trung

Giảng viên

0986.821.587

vantientrunggdqpk44@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Đắc Lâm

Phó trưởng BM

0975.061.904

daclamtn86@gmail.com

2

CN.Nguyễn Khắc Hoạch

Giảng viên

0983.217.125

khachoach125@gmail.com

3

CN.Trần Tuấn Đạt

Giảng viên

01659.980.962

tuandatqs@gmail.com

4

CN.Ngô Minh Đức

Giảng viên

0973.880.587

conictn18@gmail.com

5

ThS.Nguyễn Văn Sơn

Giảng viên

0988.131.511

sonhoangcdydt@gmail.com

6

CN.Nguyễn Hải Vũ

Giảng viên

01669.312.999

haivu301091@gmail.com

7

CN.Văn Tiến Trung

Giảng viên

0986.821.587

vantientrunggdqpk44@gmail.com

8

CN.Nguyễn Duy Dương

Giảng viên

0974.973.874

duyduongtk@gmail.com

Các bài liên quan