Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Phục hồi Chức năng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Hoa Ngần

Trưởng BM

0979059000

ngancdyttn@gmail.com

2

BS.Phan Việt Nga

Giảng viên

0976677838

phanvietnga88@gmail.com

3

CN.Lương Thị Viên

Giảng viên

0977963415

tuhuyvien199@gmail.com

4

KTV.Nguyễn Thị Liên

Giảng viên

0964028555

lienchecdy@gmail.com

Các bài liên quan